top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest firma:

Gumoplast s.c. W. Kowalski, R. Kowalski, Ł. Kowalski

ul. Cieszyńska 185

ul. Spacerowa 30A

43-400 Puńców

Adres e-mail: gumoplast@gumoplast.net

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest umowa pomiędzy Państwem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy i do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych/księgowych Administratora związanych z rozliczeniem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

Państwa dane będą przechowywane na czas współpracy handlowej.

Administrator przekaże Państwa dane odbiorcom na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, szczególnie podmiotom świadczącym usługi transportowe, księgowe, informatyczne, roszczeniowe.

 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych- narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

bottom of page